progress_monitor
image-26
Bij projecten wordt vaak een behoorlijke hoeveelheid documenten, zoals tekeningen, aangeleverd door de hoofdaannemer naar onderaannemers. Maar op eenmaal uitgegeven documenten kunnen wijzigingen worden aangebracht, en het is ondoenlijk om van alle documenten te controleren of de laatste versie is ontvangen. Een project waarbij sprake is van onderaanneming kent bovendien veel leverdeadlines. De onderaannemer staat onder druk om leveringen te realiseren, maar is tegelijk afhankelijk van de snelheid waarmee de hoofdaannemer de informatie aanlevert.

De Progress Monitor maakt het mogelijk om een versielijst van documenten op te stellen, en de leveringen te bewaken aan de hand van een planning. De Progress Monitor biedt de mogelijkheid om een lijst van uit te voeren werkzaamheden aan te leggen. De beheerder kan per onderdeel aangeven of er documentatie benodigd is en van welke partij. Ook kan hij aangeven of er behoefte is aan voorgangsbewaking. Een zelf in te schatten percentage moet aangeven hoever de werkzaamheden vorderen. Het percentage wordt vergeleken met het percentage uit de generieke planning, die bij aanvang van het project ingevoerd is.

Ontvangen documenten worden geregistreerd, en de beheerder schat ook hier zelf in welk percentage van de informatie ontvangen is voor het onderdeel van de werkzaamheden waar de documenten betrekking op hebben. Als de informatie compleet is, geeft de beheerder aan dat het percentage 100 is. De documentatie krijgt ook een wegingsfactor om het belang in het geheel aan te geven. Op elk moment kan een totaaloverzicht worden ingezien die de daadwerkelijke volledigheid van de documentatie vergelijkt met de benodigde volledigheid om de afgesproken leverdeadlines te kunnen halen.

De Progress Monitor kan verder lijsten van documentversies importeren, en de versie per document vergelijken met de huidige versie die de onderaannemer in bezit heeft. Eventueel nieuw opgevoerde of vervallen documenten, maar ook die documenten waar het versienummer afwijkt van het bestaande nummer, zijn als rapport op te vragen.